Statut ŁSS


 

STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA STOMIJNEGO

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

 

§1

 

Łódzkie Stowarzyszenie Stomijne działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

 

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest: Łódź- 90-531 ul. Wólczańska 191/195

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu.

2. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków, korzystać z pracy wolontariuszy lub społecznej pracy swoich członków.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i symboli.

 

 

Rozdział 2

 

§ 6

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do pełnej rehabilitacji leczniczej i readaptacji społecznej, czyli do osiągnięcia pełni aktywności życiowej osób, którym wytworzono operacyjnie czasową lub stałą stomię, a w szczególności kolostomię, ileostomię, urostomię lub inną przetokę wymagającą stałego zaopatrzenia w sprzęt stomijny. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

& 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współdziałanie ze służbą zdrowia w organizowaniu właściwej opieki nad osobami ze stomią oraz występowanie do Ministra Zdrowia oraz innych organów administracji publicznej w sprawach poprawienia zasad zaopatrzenia w sprzęt stomijny oraz organizacji właściwej rehabilitacji dla osób ze stomią.

2. Szkolenie wolontariuszy i personelu medycznego w kierunku niesienia pomocy osobom ze stomią ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychospołecznych poprzez, doradztwo, porady i konsultacje.

3. Współdziałanie z firmami produkującymi i rozprowadzającymi sprzęt stomijny w celu stałego podnoszenia jakości tego sprzętu.

4. Propagowanie problematyki stomijnej i zrozumienie celów Stowarzyszenia w środowiskach medycznych i w społeczeństwie zmierzające do stałego naboru członków i sympatyków Stowarzyszenia.

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia i jego celów oraz potrzeb osób ze stomią w kraju i zagranicą.

6. Popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w technice wytwarzania stomii oraz w dziedzinie rehabilitacji leczniczej i readaptacji społecznej osób ze stomią i popieranie opracowywania nowych metod operacyjnych pozwalających na uniknięcia wyłonienia stomii.

7. Włączanie się w organizację wszelkich przedsięwzięć mających na uwadze poprawienie stanu zdrowia osób ze stomią.

8. Prowadzi działalność integrującą środowisko osób ze stomią, poprzez organizowanie spotkań członkowskich.

9. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące

przestrzeganie praw człowieka.

10. Zaspakajanie potrzeb osób ze stomią w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji,

opieki, udziału w kulturze i rekreacji.

11. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom ze stomią i ich rodzinom

w zakresie: grup wsparcia, grup samopomocowych, informacji, poradnictwa i terapii

psychologicznej.

12. Stowarzyszenie jest rzecznikiem praw pacjenta stomijnego.

13. Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

14. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla osób ze stomią.

 

Rozdział 3

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

 

 

§ 8

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a) zwyczajnych,

b) honorowych

 

§ 9

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto akceptuje założenia programowe, Statutu pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie założeń Statutu.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca stomię, jej opiekun, a także osoby pragnące działać na rzecz realizacji Stowarzyszenia.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej przez nich deklaracji.

4. Członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

§ 10

 

Członek zwyczajny ma prawo do :

1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.

2. Udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

3. Korzystania ze wszelkich form pomocy oferowanych przez Stowarzyszenie.

4. Udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Zawieszenie członkostwa z powodów osobistych./ pogorszenie stanu zdrowia, dłuższy wyjazd/.

 

Członek honorowy ma prawo do:

1. Udziału z głosem doradczym w zebraniach, pracach Stowarzyszenia

2. Zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia.

 

Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków.

 

§ 11

 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

2. Aktywnego udziału w urzeczywistnianiu celów Statutowych Stowarzyszenia.

3. Systematycznego opłacania składek członkowskich.

 

Członek honorowy zobowiązany jest do:

1. Popierania działalności Stowarzyszenia

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

 

§ 12

 

Utrata członkostwa następuje:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie lub ustnie Zarządowi.

2. Skreślenie przez Zarząd z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. Skreślenie przez Zarząd z powodu zalegania z opłacaniem składek za jeden rok. Skreślony członek może odwołać się w terminie 3 miesięcy od daty skreślenia do Zarządu Stowarzyszenia.

4. Śmierci członka.


Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu

tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 14

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§15

 

1. Nadzwyczajne Walne zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 4 tygodni od daty złożenia wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko i wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 16

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia, jako zebranie wyborcze i raz do roku jako zebranie sprawozdawczo-kontrolne.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie, co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zebrania.

 

§ 17

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

3. wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. nie uzyskanie absolutorium pozbawia prawa kandydowania do władz najbliższej kadencji,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9. zatwierdzanie regulaminów Zarządu , Komisji Rewizyjnej,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

12. Przyjmowanie członków honorowych.

 

§ 18

 

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

 

§ 19

 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie.

2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu po wyborach Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 20

 

1. W przypadku ustąpienia członka władz Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, bez zwoływania Walnego Zebrania, dookoptowuje się te osoby, które kandydowały do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a nie zostały wybrane.

2. Kadencja dokooptowanego członka kończy się wraz z upływem kadencji władz.

 

§ 21

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, Uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania.

2. Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej.

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

4. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych.

5. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów Statutu i

regulaminów.

6. Zwoływanie Walnego Zebrania.

7. Organizowanie imprez kulturalno- turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych.

8. Organizowanie szkoleń wolontariuszy w celu niesienia pomocy osobom ze stomią, i ich

rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychospołecznych.

9. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla osób ze stomią.

 

§ 22

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

 

§ 23

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

trzy miesiące.

2. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

 

§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna składa się do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie, przewodniczącego.

2. Członkowie organu nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 25

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

2. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,

4. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia;

 

§ 26

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. darowizn, spadków i zapisów,

3. dotacji i ofiarności publicznej,

4. odpłatnej działalności Statutowej Pożytku Publicznego.

5. udziałów i lokat

6. 1% od podatku

7. z innych źródeł dopuszczalnych przepisami prawa.

8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

 

§ 27

 

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 28

 

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza albo Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

 

Rozdział 6

Zmiany Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 29

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział 7

Przepisy Końcowe

 

1. Statut obowiązuje od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.